Måndag 19 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning hittar du här Verksamhet – Årsmöten.

Nu hittar du protokollen från vårstämman här på hemsidan

Ånglan Vind AB utreder möjligheten att uppföra och driva en vindkraftpark på fastigheten Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog S:1 ca 40 km nordost om Falun. Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan.

Som ett led i utredningen samråder bolaget med allmänheten, myndigheter, organisationer och närboende. Mer info om projektet ”Ånglarna” och underlaget som används i samrådet hittar du här.

Om ytterligare information om projektet önskas, kontakta projektledare Dag Melkersson på mail eller på telefon 070-410 49 71.

Tisdagen 26 maj kl. 19 är du som delägare varmt välkommen till ordinarie vårstämma i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga. Direkt efter genomför vi ordinarie vårstämma för Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening.

Inbjudan och dagordning ordinarie vårstämma i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog

Inbjudan och dagordning ordinarie vårstämma i Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening

Du delägare som vill ta del av årsredovisningen innan vårstämman hör av dig så hjälper vi dig

Vi arbetar löpande med olika projekt. Från och med nu kommer du att kunna läsa om våra olika projekt och dess status här

Nu är det dags igen att ansöka om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Sista ansökningsdag är 10 april 2015. Du hittar mer information om bygdepengen inkl ansökan m.m. här

Nu hittar du protokollen från höststämman här på hemsidan

Torsdag 23 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning hittar du under Verksamhet – Årsmöten (not 141110: dagordningen är nu borttagen, dock hittar du protokollen här…) inom kort.

Nu hittar du protokollen från vårstämman här på hemsidan

Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening i Sockenstugan Svärdsjö måndagen den 19 maj direkt efter Besparingsskogens stämma.

 

Ärenden:

1 Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2 Val av två personer att justera stämmans protokoll tillika rösträknare.

3 Fastställande av röstlängden.

4 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2013 och revisorernas berättelser.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Fastställande av balansräkningen.

7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

8 Val.

9 Beslut om förlikningsbud från Fortum angående frikraften vid Haga Fors kvarn.

10 Övriga frågor

11 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

12 Mötets avslutande.

 

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos ordföranden Lars-Erik Backlund 010 4828404.