Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening i Sockenstugan Svärdsjö måndagen den 19 maj direkt efter Besparingsskogens stämma.

 

Ärenden:

1 Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2 Val av två personer att justera stämmans protokoll tillika rösträknare.

3 Fastställande av röstlängden.

4 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2013 och revisorernas berättelser.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Fastställande av balansräkningen.

7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

8 Val.

9 Beslut om förlikningsbud från Fortum angående frikraften vid Haga Fors kvarn.

10 Övriga frågor

11 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

12 Mötets avslutande.

 

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos ordföranden Lars-Erik Backlund 010 4828404.

 

 

Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga måndagen den 19 maj 2014 kl. 19.00.

1.

Ärenden:

 

 1. Godkännande av kungörelsen för stämman.

 

 1. Val av sekreterare för stämman.

 

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

 

 1. Fastställande av röstlängden.

 

 1. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2013.

 

 1. Föredragning av revisorernas berättelse över verkställd granskning av förvaltningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

 

 1. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utdelning till delägarna.

 

 1. Information Ånglans vindkraftsprojekt.

 

 1. Val.

 

 1. Bestämma tid och plats för protokolljustering.

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. Mötets avslutande.

 

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos ordföranden Lars-Erik Backlund

010 4828404

Nu kan du i Svärdsjöbygden söka bygdepeng. Läs mer här…

Information styrelsemöte 2013-11-13

Hej alla delägare,

Här följer lite information från senaste styrelsemötet. Tanken är att i möjligaste mån ge information via hemsidan om vad som behandlas på styrelsemötena genom ett sammandrag.

Bygdepeng vindkraft

En stor fråga som diskuterades var administrationen av bygdepengen. Stadgar skall skrivas samt en lämplig administrationsplattform skall utses. Här diskuterades ett par olika förslag. Nästa möte i december kommer att domineras av att färdigställa stadgar samt inbjuda Svärdsjö Intresseförening till ett möte angående administrationen.

Vägar

Underhåll av vägar inklusive krossning av material diskuterades. Även frågan om nya vägsamfälligheter samt nybyggnation av stickväg fanns på agendan.

Hemsidan

Under den senaste stämman framfördes önskemålet att alla protokoll, även styrelseprotokoll, skall publiceras på hemsidan. I dag är meningen att stämmoprotokoll skall publiceras.

För att begränsa tillgången till endast andelsägare diskuterades olika tekniska lösningar, inloggning, dropbox med flera.

Detta diskuterades ingående under mötet och beslut togs att inte publicera alla styrelseprotokoll per automatik. Detta med stöd av stadgarna § 10 som bland annat beskriver förfarandet vid offentliggörande av handlingar.

Styrelsen hoppas på förståelse för att det ibland kan finnas information i styrelseprotokollen som kan vara till men för andelsägarna om den kommer i orätta händer. Det kan röra sig om detaljer i pågående förhandlingar, till exempel. Med över 800 andelsägare önskar styrelsen ha god kontroll över vem som får vilken information. Med det sagt så går det även fortsättningsvis att fråga styrelsen om att få se protokollen och övriga handlingar i sin helhet.

Övriga frågor

Stora Enso har redovisat senaste gallringen, diskussion om Advokat Joanna Landaus skrivelse fördes.

Med vänliga hälsningar

Stefan Sparring

Vice ordf / sekreterare

076-1060584

Torsdag 31 oktober kl 19 är du som andelsägare varmt välkommen till Sockenstugan i Svärdsjö på höststämma. Dagordning hittar du under Verksamhet – Möten inom kort.

Under våren brann ”luskojan” ner. Luskojan var en gammal koja som skogshuggare och hästkörare bodde och övernattade i början och mitten av 1900-talet. För några år sedan rustade vi upp kojan som sedan dess haft en rad besök (vilket gästboken vittnade om med fina berättelser), både sommar och vinter. Vad som händer med luskojan nu får vi se.

 

Lördag den 17 augusti genomförde vi vår årliga skogsdag med olika besök i vårt fina område. Nedan kan du se några bilder från dagen.

Varmt välkommen till vår nya hemsida! Vi kommer att komplettera innehåll och layout under hösten och vintern 2013.