Vindkraft Ånglarna

Sedan augusti 2014 driver Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog vindkraftsprojektet ”Ånglarna” genom bolaget Ånglan Vind AB.  Området är klassat som riksintresse för vindbruk och ingår även i Falu kommuns vindkraftsplan..

Vad har hänt i projektet?

  • I februari i 2015 genomförde vi ett inledande samråd med Länsstyrelsen och Falu Kommun där vi redovisade projektet och lämnade underlag för ett yttrande. Projektet omfattade då upp till 23 verk med en effekt på 3-6 MW och med en totalhöjd på max 220m. 
  • Tillståndsansökan lämnades till Länsstyrelsen i februari 2017. Efter kungörelse från länsstyrelsen lämnades synpunkter från privatpersoner, organisationer och myndigheter. Ånglan Vind AB har kommenterat synpunkterna i ett svar till länsstyrelsen.
  • Under våren 2018 har en komplettering av ansökan gjorts med anledning av ny rättspraxis. 
  • Vi erhöll tillstånd för 20 stycken vindkraftverk under mars 2019.
  • Tillståndet har överklagats. Miljödomstolen har nu 2019-10-01 att avgöra om vilka överklaganden som ska tas upp i domstolen och därefter hantera överklaganden.
  • I maj 2019 slutfördes försäljningen av projekt Ånglarna till OX2 Wind AB. Överklagandeprocessen har övertagits av OX2.   

Här kan du läsa mer om vindkraft Ånglarna på OX2 Wind AB:s hemsida