Bygdepeng

PageLines- slide_vindkraftverk.jpg

 

 

 

 

 

Vindkraftverken på Jädraås Vindkraftpark som står på delar av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog genererar mängder av grön el sedan fem år tillbaka. En del av intäkten från dessa vindkraftverk tillfaller Svärdsjöbygden i form av en bygdepeng. Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan från och med nu söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden.

Bygdepengen administreras av Svärdsjö Intresseförening. För frågor kontakta gärna Leif Källman; e-post till Leif Källman; tel. 070-539 01 90

Kriterier för ansökan

  • Alla föreningar, privatpersoner, företag och organisationer i Svärdsjöbygden kan söka bygdepeng. Med Svärdsjöbygden menas f d Svärdsjö Kommun.
  • Förening eller organisation skall vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer. Till ansökan skall bifogas styrelsens sammansättning och protokollsutdrag eller liknande handling som visar dels att föreningen eller organisationen beslutat att söka bygdepeng, dels vem som är behörig att företräda föreningen.
  • Bygdepeng skall användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för Svärdsjöbygden. Det kan vara ett sätt att stärka samlingsplatser i byarna, eller för reparationer samt för investeringar i gemensamma byggnader och anläggningar. Det kan även gälla insatser för att utveckla besöksnäringen, exempelvis genom lokala evenemang som musik och utställningar med mera.
  • Bygdemedel kan även användas som stipendier för studier på universitet/högskola. Studier inom så kallade ”gröna näringar” prioriteras.
  • Bidrag kan även beviljas till sådan verksamhet som utvecklar bygden och till stipendier för att stimulera kompetensutveckling och teknikutveckling främst inom området förnyelsebar energi samt inom skogs-, besöks- och turistnäring.
  • För rättvis behandling är det avgörande att mallen används vid ansökan.
  • Beakta möjlig delfinansiering, som bidrar till att skapa maximal utväxling av projektet.
  • Inom 1 månad från avslutat projekt skall avrapportering ske via e-post till Leif Källman ; Skicka en kort beskrivning, totalkostnad, gärna bild.
  • Bygdemedel får inte användas som rena driftsbidrag.
  • Vid missbruk av beviljade medel kan återbetalning krävas.

För denna ansökningsperiod (2024) är sista ansökningsdag 31 mars 2024.

Här hittar och laddar du ner ansökan som ska fyllas i och mejlas till Leif Källman senast 31 mars 2024.

Bygdepengen är ett samarbete mellan Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och Svärdsjö Intresseförening.  Du hittar även motsvarande information på www.svärdsjö.se 

SparaSpara