Vårstämma Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog

 

 

Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog och därtill hörande fonder i Svärdsjö Sockenstuga måndagen den 19 maj 2014 kl. 19.00.

1.

Ärenden:

 

 1. Godkännande av kungörelsen för stämman.

 

 1. Val av sekreterare för stämman.

 

 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

 

 1. Fastställande av röstlängden.

 

 1. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för år 2013.

 

 1. Föredragning av revisorernas berättelse över verkställd granskning av förvaltningen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid förvaltningsberättelsen omfattar.

 

 1. Fastställande av balansräkningen samt beslut om utdelning till delägarna.

 

 1. Information Ånglans vindkraftsprojekt.

 

 1. Val.

 

 1. Bestämma tid och plats för protokolljustering.

 

 1. Övriga frågor.

 

 1. Mötets avslutande.

 

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos ordföranden Lars-Erik Backlund

010 4828404

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*