Verksamhet

Allmänningsstyrelsens huvudsakliga uppgift är att till andelsägarna i Besparingsskogen ge en hög och jämn avkastning från verksamheten.

Ett aktivt skogsbruk är grunden i verksamhet. Som ett komplement till skogsbruket kommer en viktig del av vår framtida verksamhet att vara vår satsning på vindkraft. Sedan första kvartalet 2013 har vi 23 vindkraftverk i drift som bidrar till att skapa förnybar energi och utdelning till delägarna.

Skogsbruksplanen hjälper oss att nå våra mål

Ett viktigt verktyg för detta uppdrag är vår skogsbruksplan som vi under många år har haft som stöd för skogsskötseln. Vår befintliga plan, som vi reviderar årligen, togs fram 1999 av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen. Enligt 1999 års plan fanns det 114 m3sk/ha, därav 66 % tall, 31 % gran och 3 % löv.  Målsättningen har varit att öka kubikmetern per hektar, avveckla dåliga granbestånd med låga medelstammar och öka andelen tall.

Plantering och röjning är viktiga åtgärder för framtiden

Återbeskogningen sker huvudsakligen genom plantering i viss mån sådd och fröträd. Vad gäller röjning är målsättningen att röja 1,5 % per år av den produktiva marken.

De olika delarna i vår verksamhet kan du läsa mer om via rubrikerna i menyn ovan.

Du kan läsa mer om våra olika verksamheter via ’Verksamheter’ i menyn ovan.