Vårstämma Svärdsjö Jordbrukskassa

Kallelse till ordinarie vårstämma med delägarna i Svärdsjö Jordbrukskassas samfällighetsförening i Sockenstugan Svärdsjö måndagen den 19 maj direkt efter Besparingsskogens stämma.

 

Ärenden:

1 Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2 Val av två personer att justera stämmans protokoll tillika rösträknare.

3 Fastställande av röstlängden.

4 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2013 och revisorernas berättelser.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen.

6 Fastställande av balansräkningen.

7 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

8 Val.

9 Beslut om förlikningsbud från Fortum angående frikraften vid Haga Fors kvarn.

10 Övriga frågor

11 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

12 Mötets avslutande.

 

Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos ordföranden Lars-Erik Backlund 010 4828404.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*